O projekcie

Projekt „Aktywni zawodowo!” jest realizowany przez firmę CONSULTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością — w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku

Okres realizacji: 01.04.2012r. – 31.03.2013r.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowych 180 osób pracujących będących w niemobilnym wieku produkcyjnym (powyżej 50 roku życia) z wykształceniem co najwyżej ponadgimnazjalnym z obszaru województwa podlaskiego.