Rekrutacja

Rekrutacja będzie odbywać się w Biurze projektu ul. Rynek Kościuszki 2, 15-091 Białystok w sposób ciągły, aż do zrekrutowania wymaganej ilości Uczestników

od 01.04.2012 r. do 31.12.2012r.

Ostatecznie do projektu kwalifikować będzie powołana przez Wnioskodawcę komisja rekrutacyjna w składzie: Koordynator projektu, Specjalista do spraw rekrutacji i promocji, psycholog. Komisja podejmując decyzję o zakwalifikowaniu danej osoby do projektu będzie brała pod uwagę następujące kryteria:

1. ocena kompleksowości i prawidłowości dokumentów rekrutacyjnych
a) kompleksowość i poprawność dostarczonych dokumentów
b) kryteria dostępu
- miejsce zamieszkania – województwo podlaskie
- status – osoba zatrudniona / pracująca
- wiek – osoby powyżej 50 roku życia
- wykształcenie – co najwyżej ponadgimnazjalne(podstawowe i niższe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne)
c) kryteria preferowane
- płeć – Kobiety
- miejsce zamieszkania -osoby z obszaru gmin wiejskich i/lub gmin miejsko-wiejskich województwa podlaskiego
2. wynik wywiadu rozmowy z psychologiem – badanie stopnia motywacji do udziały w projekcie

Formą zgłoszenia do projektu jest poprawnie wypełniony i dostarczony do Biura projektu komplet dokumentów rekrutacyjnych:

1. Ankieta zgłoszeniowa / Formularz rekrutacyjny
2. Oświadczenie kandydata
3. Oświadczenie zgoda na przetwarzanie danych
4. Regulamin uczestnictwa
5. Dokument potwierdzającyspełnienie warunku zatrudnienia (kopia umowy, zaświadczenie od pracodawcy)
6. Do wzglądu w celu potwierdzenia danych zawartych w ankiecie zgłoszeniowej/formularzu rekrutacyjnym – dowód osobisty, dyplom ukończenia szkoły